Газзе: 1,5 миллионлукъ апсхане
Израиль Февраль 2006 йылы япылгъан Филистин сечимлерининъ эртеси куню, Газзеге эканомик ве сияси санкциялар япмагъа башлады. 2007 йылындан башлап бу санкциялар даа да чогъалды. Газзе авадан, къарадан ве денъизден къуршавланды. Адамларынъ ве тиджарет малларынъ кирдирильмеси сынъырланды. 2008 декабрь айынданъ - 2009 январь айыны къадар, 22 кунь бир-бири артындан Израиль къуршун ягъдырып тарлаларны, окъулларны, иш ерлерини ве эвлерни ернен бир этти.


Шимди де Газзеде 1.5 миллион Филистинли ачыкъ апсханеде яшам муджаделесини бере. Газзе халкъынынъ %72 си ачлыкъ ичинде яшай, олардан %65 бала, балаларын да %10 зайыф. Бирлешмиш миллетлер бу вазиетке «даянылмаз» айттылар.


Дюньянынъ виджданы бу гемиде корюшти
2010 Май айынынъ алтынджы халкъара сивиль топлум тешкиляты- İHH İnsani Yardım Vakfı, FreeGazaMovement, European Campaign to End the Siegeon Gaza, Shipto Gaza Greece, Ship to Gaza Swedenve The International Committeeto Liftthe Siege on Gaza- адамлардан топладыкълары 6000 тонлукъ ярдымы Газзеге ярдым этмек ичюн бир гемиде топладылар. Геми топланан ярдымнен берабер 750 адамы да янында ташый эди. Алман, Кувейт, Израиль, Иран, Швеция, Греция, Гуней Кыбрыс (Кипр), Марокко, Йемен, Мысыр ве Алжир киби 37 улькеден келен активистлер арасынъда онбештенъ чокъ миллет векили, алтмыштанъ чокъ халкъарасы басынъ менсубу, санатчылар ве Нобиль барыш мукяфатлы активистлер де ер алгъан эди.


Израиль силясызларгъа дарбе эндирди
30 майы 6 геми - Defne, Gazze I, Eleftheri Mesogios, Sfendoni, Challenger 1 ве Mavi Marmara – Кыбрыс суларынъда бир арагъа келдилер. 31 май куньдюз Газзеге ёл алан гемининъ этрафыны Израиль ордусунун дёрт гемиси, учь верталёты, эки сувалты гемиси ве отуз катернен уджум этти. Саба 4:32 де Газзе ялы кыйыларына 73 мил къала азырлангъан Израиль аскерлери «Mavi Marmara» гемисине салдырдылар. Израиль аскерлери пластик ве керчек къуршунларнен силясыз адамларгъа уджюм эттилер. Секиз Тюрк, биртанеси эм Тюрк эм Америка ватандашы олан, докъуз силясыз адам ольдюрдюлер, 56 адамны исе агъыр яраладылар. Гемиде япылгъанъ джанлы яйын кесильди, амма Израиль аскерлеринъ эмен коремедиклери экинджи каналдан джанлы яйын япылмагъа девам этти ве бутюн дюнья Израилин вахший уджумыны корьдю.


Активистлеринъ эписи ачыкъ когертеге чыкъарылды, къоллары байланды; су, аш ве тувалет киби ихтияджлар къаршыланмады, эшьялары алынды. 750 активистны Израильге изинсиз кирдилер деп къапаттылар. Гемилерни Телявивге якъын олан Ашдод лиманына чектилер. Адамлар бирер бирер къоллары байлы олуп аскерлеринъ къорувынен гемиден чыкъарылды. Бутюн ёлджуларны союндуруп устлерини бакъып чыкътылар. Эр кеснинъ фотограф ве пармакъ излери алынды, козь къайытлары япылып соргъуландылар, энъ сонъ Beer-Sheva аписханесине атылдылар. Лафетмеге яда телефон ачмагъа изин бермедилер.
Активистлерни дипломатик ве халкъара топлулыкъ баскъысынен эки куньден сонъ азат эттилер.


31 Майы «Mavi Marmara»да яшананлар Филистинде эр кунь яшананларынъ бир парчасы эди. Психаложик ве физиксель шиддете тюшмек, начар тутулмакъ, къачырылмыкъ, аписке тюшмек, яраланмакъ, ач ве сувсуз къалмакъ, кимседен абер аламамакъ ве кимсеге де абер беремемек,ольдюрюлмек…


Филистинде адамлар иште 63 йыл бойле яшайлар.